Általános tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁSZF 2. SZ. MELLÉKLETE

 

Tisztelt Felhasználó (Fogyasztó)!

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

1. Szolgáltató megnevezése, adatai:

 

Szolgáltató neve: OXY DAY SPA Kft.

Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Szolgáltató adószáma: 23407068-2-05

Szolgáltató nyilvántartási száma: 05 09 022069

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: Budapest Bank Zrt., 10102770-04962500-02003005

Szolgáltató e-mail címe: info@oxydayspa.hu          

Szolgáltatás weboldalának címe: www.oxydayspa.hu        

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@oxydayspa.hu

Telefonszám: +36/46-504-769

 

2. A Szolgáltató az esetleges fogyasztói panaszokat a fenti elérhetőségeken fogadja az ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően.

 

3. A Szolgáltatás megnevezése: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott szolgáltatás.

 

4. A Szolgáltatás díja: az ÁSZF-ben, illetőleg a weboldalon meghatározott díjtáblázat az irányadó (amely adóval megnövelt teljes – bruttó - összeget tartalmaz).

 

5. A teljesítés feltételei: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek.

 

A panaszkezelés módja: A Szolgáltató a beérkezett szóbeli panaszokról jegyzőkönyvet vesz fel, míg az írásbeli panaszokat iktatja. A Szolgáltató a panaszokat a beérkezésüktől (szóbeli panasz esetében a jegyzőkönyv felvételétől) számított 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a fogyasztó a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy jogosult a 14. pontban megjelölt békéltető testülethez fordulni.

 

6. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet szabályai alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a velünk kötött szerződést tekintettel arra, hogy a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul. A felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja, az ÁSZF-ben rögzített feltételek és szabályok esetén. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Szolgáltató az Ön szerződéskötésre irányuló szándékát elfogadja és visszaigazolja.

 

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató 1. pontban felsorolt címére vagy e-mail címére.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt felmondási nyilatkozat-mintát is, mely az ÁSZF 4. számú mellékletét képezi. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

 

A felmondás joghatásai: Ha Ön felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
 • a vállalkozás a Kormányrendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
 • a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a felmondási határidő bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; vagy ha
 • a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a felmondási határidő lejárta előtt megkezdődjön, vagy ha
 • a fogyasztó az előző alpont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát, vagy ha
 • a vállalkozás elmulasztotta megadni a Kormányrendeletben előírt visszaigazolást.

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát az alábbi esetekben:

 

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a szerződéskötéstől a termék átvételéig terjedő meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

9. A kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, azok feltételeiről az ÁSZF, a jelen tájékoztató, valamint a mellékelt 3. számú mintatájékoztató átadásával tájékoztatjuk Önt.

 

A Szolgáltatóval megköthető szerződés(ek) időtartamát az ÁSZF részletezi.

 

10. Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató nem iktatja a szerződést, a szerződés utóbb hozzáférhető lesz.

 

11. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben jelen jogügylettel összefüggésben bármilyen panasza van, akkor Önnek lehetősége van a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez (címe: 3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emelet), illetve a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) fordulni.

 

 

Kelt és lezárva: Miskolc, 2018. május 25.

 

Facebook nyereményjáték szabályzat

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az Oxy Day Spa  Kft. (a továbbiakban: Szervező) oxydayspa.hu nevű  weboldal hivatalos facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője az Oxy Day Spa Kft. (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.), továbbiakban: Szervező.

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);

 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 •  

2. A játék leírása

A játékba a Játékos az Oxy Day Spa & Beauty facebook oldalának "lájkolójaként" kerülhet be, a nyereményjáték felhívás lájkolásával. Amennyiben a facebookon használt felhasználóneve eltér a valódi nevétől, úgy a jelentkezéskor ezt kérjük feltüntetni pontos beazonosíthatóság céljából.
A Facebook.com weboldal nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek is vonatkoznak.

 

3. A Játék időtartama

A Játék időtartamát és a sorsolás időpontját az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a beküldési határidő napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni az egyes Játék egyedi feltételei alapján lehet:

 • a meghirdetett játék lájkolásával

 • valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett valamennyi kérdésre történő válaszadással, vagy a Játéknál meghatározott egyéb pályázati feltétel teljesítésével,

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

 

FONTOS SZABÁLY:

Egy lájk csakis egyszer számít! A Játék többszöri lájkolása nem jelenti a sorsolásban való többszörös részvételt.

Egy e-mail címről érkező megfejtés, pályázati anyag csak egyszer szerepel a sorsolásban, egy Játékos egy e-mailcímről legfeljebb egyszer próbálkozhat a helyes válaszok elküldésével. Egy játékos csak EGY e-mail címről játszhat vagy szavazhat egy játékban! Ha valaki mégis többször küldi el a megoldásokat vagy szavazatokat, az kizárásra kerül az adott Játékból a tisztesség és a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében.
A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

5. Nyeremény

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.
A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 

6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják a felhívást, vagy helyesen válaszolnak a Játék során megadott tudásalapú kérdésre emailben, ezen kívül az adott Játékban megadott számú első helyes megfejtő(k) között vannak. A sorsolás helyszíne: Oxy Day Spa & Beauty 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.. A sorsolásról minden esetben hivatalos jegyzőkönyv készül. A Szervező a sorsolás nyerteseit a sorsolást követően 48 órán belül e-mailben (amennyiben rendelkezésre áll) vagy az  oxy day spa & beauty facebook oldalán értesíti a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos e-mail elérhetőségén kísérli meg (amennyiben az rendelkezésre áll) valamint az oxydayspa & beauty facebook oldalán kerül meghirdetésre. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről. A Szervező a sorsolás eredményeit a sorsolás másnapján az oxydayspa hivatalos facebook lapján hirdeti ki. A nyertesnek/eknek 30 nap áll rendelkezésükre a nyeremény átvevésére. Amennyiben a nyertes ezen határidőn belül nem jelentkezik, értesítéseinkre nem reagál a nyereménye semmisnek tekintett. A nyertes értesítéséről jegyzőkönyvi bejegyzés készül.

 

7. Nyeremény kézbesítése

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy kézbesítteti a nyerteseknek. A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a csomagot.
A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten kisorsolhatják.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató , valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik az Oxy Day Spa kft adatbázisába kerüljenek. A Szervező a Nyertesek valamint a Játékosok adatait csakis a következő célból kezeli:

 • a nyereményjátékra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve - legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig kezeli

 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;

 • valamint amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró futárszolgálat ( GLS – elérhetőség az oxydayspa.hu oldalán) részére átadja.

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: info@oxydayspa.hu.) és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 

9. Felelősségkizárás

A jelentkezések, játékregisztráció stb. hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

10. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat elérhető a www.oxydayspa.hu/ Általános tájékoztató

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a hivatalos facebook oldalunkon! 

 

A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.

 

 

Kapcsolat / Időpont foglalás

Név :

Email :

Részleg :

Időpont :

Üzenet :

Adatkezelés:

Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat.

Az alábbi elérhetőségeket használva, vagy csak egy direkt üzenettel, bármilyen kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal!

Címünk

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Telefon

+36 46/504-769, +36 30 464 22 97

Nyitvatartás

Hétfőtől :  8:00-20:00

Kedd:        8:00-20:00

Szerda:      8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-20:00

Péntek:      8:00-20:00

Szombat:   8:00-20:00

Vasárnap: 10:00-18:00

 

Szolgáltatásaink igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges! 

Szeretettel várunk! 

Általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztató

Szavatossági, jótállási tájékoztató

Felmondási nyilatkozat minta

 

Oxy Day Spa Kft.© 2018 Oxy day Spa & Beauty. Minden jog fenntartva | Készítette: MambooWEB