Általános tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁSZF 2. SZ. MELLÉKLETE

 

Tisztelt Felhasználó (Fogyasztó)!

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

 

1. Szolgáltató megnevezése, adatai:

 

Szolgáltató neve: OXY DAY SPA Kft.

Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Szolgáltató adószáma: 23407068-2-05

Szolgáltató nyilvántartási száma: 05 09 022069

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: Budapest Bank Zrt., 10102770-04962500-02003005

Szolgáltató e-mail címe: info@oxydayspa.hu          

Szolgáltatás weboldalának címe: www.oxydayspa.hu        

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@oxydayspa.hu

Telefonszám: +36/46-504-769

 

2. A Szolgáltató az esetleges fogyasztói panaszokat a fenti elérhetőségeken fogadja az ÁSZF-ben meghatározottaknak megfelelően.

 

3. A Szolgáltatás megnevezése: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott szolgáltatás.

 

4. A Szolgáltatás díja: az ÁSZF-ben, illetőleg a weboldalon meghatározott díjtáblázat az irányadó (amely adóval megnövelt teljes – bruttó - összeget tartalmaz).

 

5. A teljesítés feltételei: Az ÁSZF-ben részletesen meghatározott feltételek.

 

A panaszkezelés módja: A Szolgáltató a beérkezett szóbeli panaszokról jegyzőkönyvet vesz fel, míg az írásbeli panaszokat iktatja. A Szolgáltató a panaszokat a beérkezésüktől (szóbeli panasz esetében a jegyzőkönyv felvételétől) számított 30 napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a fogyasztó a Szolgáltató válaszával nem ért egyet, úgy jogosult a 14. pontban megjelölt békéltető testülethez fordulni.

 

6. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet szabályai alapján Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül felmondani a velünk kötött szerződést tekintettel arra, hogy a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul. A felmondási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja, az ÁSZF-ben rögzített feltételek és szabályok esetén. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, amikor a Szolgáltató az Ön szerződéskötésre irányuló szándékát elfogadja és visszaigazolja.

 

Ha Ön felmondási jogával élni kíván, a szerződés megszüntetésére irányuló szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató 1. pontban felsorolt címére vagy e-mail címére.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt felmondási nyilatkozat-mintát is, mely az ÁSZF 4. számú mellékletét képezi. Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.

 

A felmondás joghatásai: Ha Ön felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A fogyasztó a felmondási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha
  • a vállalkozás a Kormányrendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget, vagy
  • a fogyasztó nem kérte a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a felmondási határidő bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt; vagy ha
  • a fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a felmondási határidő lejárta előtt megkezdődjön, vagy ha
  • a fogyasztó az előző alpont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti a felmondási jogát, vagy ha
  • a vállalkozás elmulasztotta megadni a Kormányrendeletben előírt visszaigazolást.

Tájékoztatjuk, hogy Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát az alábbi esetekben:

 

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a szerződéskötéstől a termék átvételéig terjedő meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

 

9. A kellékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről, valamint az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatásokról, azok feltételeiről az ÁSZF, a jelen tájékoztató, valamint a mellékelt 3. számú mintatájékoztató átadásával tájékoztatjuk Önt.

 

A Szolgáltatóval megköthető szerződés(ek) időtartamát az ÁSZF részletezi.

 

10. Tájékoztatjuk, hogy nem áll rendelkezésre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. Tájékoztatjuk, hogy a szolgáltató nem iktatja a szerződést, a szerződés utóbb hozzáférhető lesz.

 

11. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Szolgáltatóval szemben jelen jogügylettel összefüggésben bármilyen panasza van, akkor Önnek lehetősége van a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testülethez (címe: 3525 Miskolc, Vologda utca 3. I. emelet), illetve a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez (címe: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.) fordulni.

 

 

Kelt és lezárva: Miskolc, 2018. május 25.

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadásával jár.
https://www.facebook.com/privacy/explanation
A Nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött, természetes személy részt vehet.

A Nyereményjáték szabályzat vonatkozik az Oxy Day Spa Kft.  (a továbbiakban: Szervező) oxydayspa.hu nevű  weboldal hivatalos facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) a jelen szabályzatban és az esetlegesen az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője az Oxy Day Spa Kft. (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.)

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve  az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

 

JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

 

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A JÁTÉK MENETE

 

A játékba a Játékos az Oxy Day Spa & Beauty facebook oldalán található (minden esetben az oldalon található egyedi útmutatónak megfelelően) nyereményjáték felhívás lájkolásával, vagy az adott oldalon található kérdésekre történő válaszadással, vagy az adott játéknál meghatározott egyedi feltételek teljesítésével kerülhet be. Amennyiben a facebookon használt felhasználóneve eltér a valódi nevétől, úgy a nyeremény igénybevételekor ezt kérjük megadni a  pontos beazonosíthatóság céljából.
A Facebook-on közétett nyereményjátékokra  a Facebook szabályzatok és feltételek is vonatkoznak. A Játékosnak egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét és e-mail címét. A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  A Játékban való részvétel feltétele a teljes, valósághű Regisztráció, valamint az, hogy a Játékos elfogadja a hivatalos Játékszabályzatot és Adatvédelmi Nyilatkozatot. A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó regisztráló, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. 

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 

A Játékra jelentkezni az egyes játékok feltételei alapján a következő módokon lehetséges:

  • játék lájkolásával,

  • kérdésre történő válaszadással,

  • az előírt feltételek teljesítésével.

A regisztrációnak, válaszadásnak, stb. a Játék időtartama alatt kell megtörténnie.   

 

SZABÁLYOK

 

Egy lájk, válaszadás csakis egyszer számít, minden játékos csak egyszeri regisztrációval, válaszadással vesz részt a nyereményjátékban. A Játék többszöri lájkolása, a válaszok többszöri beküldése nem jelenti a sorsolásban való többszörös részvételt. Egy játékos csak egy nyilvános profilról játszhat vagy szavazhat egy játékban.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A Szervező a Játékos által közölt adatokat az Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli. azokat ő használja fel.

A Játékok időtartama határozatlan, visszavonásig érvényesek, kivéve, ha ettől az előírástól az adott játék oldalán található leírás más szabályokat állapít meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén.

A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül. 

 

NYEREMÉNYEK

 

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

 

NYERTES KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTESÍTÉSE

 

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják a felhívást, vagy helyesen válaszolnak a Játék során feltett  kérdésre, illetve teljesítették az adott feltételeket.

Határozatlan időtartamú játékok esetén a sorsolás minden héten egyszer történik meg.

A sorsolás helyszíne: Oxy Day Spa&Beauty 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Határozott időtartamú játékok esetén, a játék kiirásban feltüntetett dátummal történik a sorsolás.

Sorsolás: Be Social független alkalmazással.

A sorsolás nyertesei az  oxydayspa & beauty facebook oldalán, vagy E mail-ben kapnak értesítést a nyeremény átvételének részleteiről.

A sorsolás eredményei a sorsolás napján az oxydayspa hivatalos facebook lapján kerülnek kihirdetésre. A nyertesnek/eknek 30 nap áll rendelkezésükre a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyertes ezen határidőn belül nem jelentkezik, értesítéseinkre nem reagál a nyereménye semmisnek tekintett. Ebben az esetben tartaléknyertes sorsolására nem kerül sor.

A nyeremény felhasználása előtt az adott szolgáltatás időpontját előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel. A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes által választott időpontban szabad időpont-kapacitással rendelkezik-e.

A nyeremény készpénzre nem váltható, a nyereményről kiállított utalvány kiállítás után nem módosítható, készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges. 

 

ADATKEZELÉS

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadók.

 

FELELŐSSÉG

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényének érvényesítéséről.
A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okok miatt (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat elérhető a www.oxydayspa.hu/ Általános tájékoztató oldalon.
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta.
Kapcsolat / Időpont foglalás

Név :

Email :

Részleg :

Időpont :

Üzenet :

Adatkezelés:

Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat.

Az alábbi elérhetőségeket használva, vagy csak egy direkt üzenettel, bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal!

Címünk

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Telefon

+36 46/504-769, +36 30 464 22 97

Nyitvatartás

Hétfőtől :  8:00-20:00

Kedd:        8:00-20:00

Szerda:      8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-20:00

Péntek:      8:00-20:00

Szombat:   8:00-20:00

Vasárnap: 10:00-18:00

 

Szolgáltatásaink igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges! 

Szeretettel várunk! 

Általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztató

Szavatossági, jótállási tájékoztató

Felmondási nyilatkozat minta

Impresszum

 

Oxy Day Spa Kft.© 2018 Oxy day Spa & Beauty. Minden jog fenntartva | Készítette: MambooWEB

Oxy Day Spa Kft. +36 46/504-769 | +36 30 464 22 97 | info@oxydayspa.hu | 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.