Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÁSZF 1. SZ. MELLÉKLETE

 

1. SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.oxydayspa.hu weboldal (Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

A Szolgáltató tevékenységét a Felhasználói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény), valamint az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, valamint az adatai megadásával egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten hozzájárul.

 

2. A SZOLGÁLTATÓ (MINT ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE, ADATAI

 

Szolgáltató neve: OXY DAY SPA Kft.

Szolgáltató székhelye: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Szolgáltató adószáma: 23407068-2-05

Szolgáltató nyilvántartási száma: 05 09 022069

Szolgáltató nyilvántartó hatósága: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Bankszámla szám: Budapest Bank Zrt., 10102770-04962500-02003005

Szolgáltató e-mail címe: info@oxydayspa.hu          

Szolgáltatás weboldalának címe: www.oxydayspa.hu        

 

Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

E-mail cím: info@oxydayspa.hu

Telefonszám: +36/46-504-769

 

3. DEFINÍCIÓK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

3.1.      Felhasználó: a weboldalt bármilyen formában használó természetes személy

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

3.2.      Személyes adat: a Felhasználóval kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3.         Különleges adat:

  • a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

3.4.      Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.5.      Tiltakozás: a Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

3.6.      Szolgáltató (adatkezelő): az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.7.      Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.8.      Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

3.9.      Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a Szolgáltatóval kötött szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

3.10.    Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.11.    Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.12.    Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

3.13.    Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

3.14.    Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.15.    Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos a Felhasználóval, a Szolgáltatóval (adatkezelővel) vagy az Adatfeldolgozóval.

 

4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

4.1. A Weboldalon található Szolgáltatások egy részének igénybe vételéhez Regisztráció szükséges. A Regisztrációnál megadott adatokat a Szolgáltató csak célhoz kötötten, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek és a jelen tájékoztatóban rögzített rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók beleegyeznek abba és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szolgáltatás teljesítése érdekében az Szolgáltató felhasználja. A Felhasználó a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (regisztrációval), illetve bizonyos esetekben az egyéb kifejezett hozzájárulásával adja meg. Az Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél (Felhasználó) által azok megadásakor megismert és jelen tájékoztatóban rögzített célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé. A Regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a Felhasználó a honlapon történő belépését követően bármikor elvégezheti.

4.2. Az Szolgáltató a felhasználók alábbi adatait kezeli: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. Valamennyi adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azoknak sem ellenőrzésére, sem felülbírálására a Szolgáltató nem jogosult. Ezt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

 

Az adatkezelés célja:

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a honlapon elérhető szolgáltatás nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználó regisztrációja, a szolgáltatás teljesítése (a termék megrendelése, vételárának megfizetése, rendelkezésre bocsátása, azaz a szerződés létrejötte), illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése, hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése, illetve a Felhasználók marketing jellegű megkeresése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki.

Adattovábbítási nyilatkozat:

Azzal,  hogy a Barion fizetési rendszer részére bármely  személy személyes adatát akár a weboldal űrlapjainak használatával, akár más elektronikus módszerrel (pl. mobilalkalmazáson keresztül) átadja, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatát a Barion fizetési rendszer a saját adatvédelmi szabályzatában meghatározottak szerint kezelje. A Barion fizetési rendszer az Interneten keresztül és más elektronikus formában hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

4.3 Egyes információkat (amelyek nem minősülnek személyes adatnak) összesített és feldolgozott formában az Szolgáltató egyes partnerei rendelkezésére bocsáthat abból a célból, hogy partnerei a Felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék Szolgáltatásaikat, illetve tájékoztassák a felhasználókat termékeikről, Szolgáltatásukról, tevékenységükről. Egyes, személyes adatnak nem minősülő anonim információkat, statisztikai formában az Szolgáltató nyilvánosságra hozhat annak érdekében, hogy Szolgáltatásai működéséről tájékoztassa az érdeklődőket.

 

4.4. Az Szolgáltató a weboldalra látogatók számítástechnikai eszközeire vonatkozó, a bejelentkezéshez használt információt is gyűjthet, így például: a bejelentkezők IP címe és böngészőjének típusa, egyes cookie információk, a bejelentkező tartózkodási országa, internetszolgáltatója, valamint hogy a bejelentkező milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a honlapot. Ezeket a személyesnek nem tekinthető adatokat az Szolgáltató kizárólag anonim módon, összesített és feldolgozott formában használja fel és tárolja szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. A fenti adatokat az Szolgáltató a Felhasználókkal semmilyen módon nem kapcsolja össze, és esetleges további felhasználásuk csak az illetékes hatóságok erre vonatkozó külön utasítására lehetséges.

 

4.5. A Felhasználó az info@oxydayspa.hu e-mail címen kérelmezheti az Szolgáltatónál

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, zárolását, valamint
  • személyes adatainak törlését.

A Felhasználó az info@oxydayspa.hu email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól (amely a Regisztráció törlésével is együtt jár). A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (így különösen a számviteli, adózási és jogi kötelezettségek) teljesítése érdekében a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az info@oxydayspa.hu email címre küldött elektronikus levél útján,

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

- valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@oxydayspa.hu email címen vagy postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levélben. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

4.6. Nyilvános kommunikációs lehetőségek

 

A Honlapon keresztül, illetőleg a Szolgáltató által működtetett és Felhasználó által elérhető nyilvános kommunikációs csatornákat (pl facebook) minden Felhasználó kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, a jelen, és az adott szolgáltató (pl. facebook) felhasználási feltételek rendelkezéseinek betartásával.

 

5. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL VÉGZETT SZEMÉLYES ADATKEZELÉSEK KÖRE

 

5.1. A WEBOLDAL HASZNÁLATA

 

A Weboldal bizonyos funkcióinak, illetve a szolgáltatások egy részének használatához Regisztráció szükséges.

A Regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatait: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

 

A Weboldal használhatóságának megkönnyítése érdekében a Szolgáltató cookie-kat használ. A cookie-k olyan kisméretű adategységek, amelyek a Weboldal használatához szükségesek, és amelyeket böngészője az Ön számítógépének merevlemezén tárol el. Azért alkalmazunk cookie-kat, hogy megkönnyítsük a honlapon való tájékozódást. A cookie-k informálhatnak minket arról is, meglátogatta-e már Ön előzetesen a Weboldalunkat, vagy először teszi ezt. Ha Ön nem szeretne cookie-kat kapni, kérjük, állítsa be böngészőjén a cookie-k merevlemezről történő törlését, a cookie-k blokkolását vagy figyelmeztető jelzés küldését tárolásuk előtt. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy cookie-k nélkül a Weboldal bizonyos esetekben csak korlátozott mértékben használható.

 

Az adatkezelés célja: A Weboldal használata (fentebb kifejtette szerint, azaz a szolgáltatás megrendelése és szerződés megkötése), valamint hogy megkönnyítse az azon való tájékozódást és lehetővé tegye a szolgáltatás teljesítését.

 

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó, azaz az Ön hozzájárulása, melyet Ön a Regisztrációjának véglegesítésével, vagy külön kifejezett hozzájárulásával ad meg a Szolgáltató részére.

 

A kezelt adatok köre: a fentiekben felsorolt személyes adatok.

Az adatkezelés – azaz a személyes adatok tárolásának - időtartama: A személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Amennyiben Ön nem kéri az adatai törlését, akkor 5 évig kezeljük.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli, adózási és jogi kötelezettség, Felhasználóval létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az Info törvény 6.§ (5) bekezdése alapján.

Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor korlátozás nélkül jogosult az adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni.

Tájékoztatjuk, hogy a termékek megrendelésére vonatkozó adásvételi szerződés létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges az Ön adatainak megadása. Amennyiben Ön nem adja meg az általunk megkívánt és előírt személyes adatait, abban az esetben nem jön létre közöttünk szerződés.

 

5.2. HÍRLEVÉL, MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉS

(Jelen pontban felsorolt esetekben történő adatkezelésre is a jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak.)

A Weboldalra látogatók Regisztrációjuk véglegesítésével, illetőleg a hiírlevére való feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy feliratkozzanak a Szolgáltató hírlevelére, illetve ebben az esetben a Szolgáltató reklámcélú megkereséseket is küldhet Önnek a regisztráció során vagy a feliratkozás során megadott e-mail címre.

A Felhasználó a hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, díjmentesen visszavonhatja a weboldalon a megfelelő funkció alkalmazásával, vagy a Szolgáltató címére küldött levélben, vagy a következő e-mail címre küldött e-mailben: info@oxydayspa.hu. Ebben az esetben nem fogunk Önnek több hírlevelet, illetve reklámcélú megkeresést küldeni.

A fentiek alapján tehát a Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, illetőleg a Felhasználót direktmarketing céljából megkeresni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor vagy a feliratkozáskor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor vagy a feliratkozáskor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult a fent részletezett módon visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet, illetve direktmarketing célú megkeresést nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, hogy személyes adatait hirdetési és reklámcélokból a Szolgáltató tárolja, ill. folyamatosan felhasználja, tehát pl. hírleveleket, egyéb marketing célú megkereséseket küldjön a Felhasználónak.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatai alapján személyre szabott hirdetéseket, ill. ajánlatokat küldjünk részére.

A Felhasználó által szolgáltatott adatokat a honlapunk, hirdetéseink, marketingünk, piackutatásunk, valamint értékesítési tevékenységünk eredményességének mérésére és javítására is felhasználhatjuk.

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogszabályoknak, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan szabályok folyamatosan elérhetők a Szolgáltató weboldalán a megfelelő menüpont alatt.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tájékoztatóban foglaltak megváltoztatására, amelyről kellő időben értesíti a Felhasználókat.

 

5.3. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem vagy a 4.5. pontban meghatározott esetben az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet, vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

A jelen tájékoztató egyoldalú módosítására a Szolgáltató jogosult. A mindenkor hatályos és a korábbi tájékoztatók a Szolgáltató weboldalán elérhetőek.

Kelt és lezárva: Miskolc, 2018. május 25.

 

 

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A nyereményjáték semmilyen formában nem támogatott vagy jóváhagyott a Facebook által, és semmilyen formában nem is kapcsolódik hozzá.
A játékban való részvétel a játékszabályzat automatikus elfogadásával jár.
https://www.facebook.com/privacy/explanation
A Nyereményjátékban minden 18. életévét betöltött, természetes személy részt vehet.

A Nyereményjáték szabályzat vonatkozik az Oxy Day Spa Kft.  (a továbbiakban: Szervező) oxydayspa.hu nevű  weboldal hivatalos facebook oldalán meghirdetett ingyenes Nyereményjátékokra (a továbbiakban: Játék) a jelen szabályzatban és az esetlegesen az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője az Oxy Day Spa Kft. (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.)

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve  az abban foglaltakat kötelezőnek ismeri el.

 

JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK

 

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook-regisztrációval rendelkező Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A JÁTÉK MENETE

 

A játékba a Játékos az Oxy Day Spa & Beauty facebook oldalán található (minden esetben az oldalon található egyedi útmutatónak megfelelően) nyereményjáték felhívás lájkolásával, vagy az adott oldalon található kérdésekre történő válaszadással, vagy az adott játéknál meghatározott egyedi feltételek teljesítésével kerülhet be. Amennyiben a facebookon használt felhasználóneve eltér a valódi nevétől, úgy a nyeremény igénybevételekor ezt kérjük megadni a  pontos beazonosíthatóság céljából.
A Facebook-on közétett nyereményjátékokra  a Facebook szabályzatok és feltételek is vonatkoznak. A Játékosnak egyértelműen azonosítható módon kell megadnia a saját nevét és e-mail címét. A megadott adatok valódiságáért és teljességéért a Játékos felel. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.  A Játékban való részvétel feltétele a teljes, valósághű Regisztráció, valamint az, hogy a Játékos elfogadja a hivatalos Játékszabályzatot és Adatvédelmi Nyilatkozatot. A valóságnak nem megfelelő adatokat megadó regisztráló, illetve a Játékszabály feltételeit nem teljesítő Játékos a Játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. 

 

JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

 

A Játékra jelentkezni az egyes játékok feltételei alapján a következő módokon lehetséges:

  • játék lájkolásával,

  • kérdésre történő válaszadással,

  • az előírt feltételek teljesítésével.

A regisztrációnak, válaszadásnak, stb. a Játék időtartama alatt kell megtörténnie.   

 

SZABÁLYOK

 

Egy lájk, válaszadás csakis egyszer számít, minden játékos csak egyszeri regisztrációval, válaszadással vesz részt a nyereményjátékban. A Játék többszöri lájkolása, a válaszok többszöri beküldése nem jelenti a sorsolásban való többszörös részvételt. Egy játékos csak egy nyilvános profilról játszhat vagy szavazhat egy játékban.

A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez. A Szervező a Játékos által közölt adatokat az Adatkezelési Szabályzat szerint kezeli. azokat ő használja fel.

A Játékok időtartama határozatlan, visszavonásig érvényesek, kivéve, ha ettől az előírástól az adott játék oldalán található leírás más szabályokat állapít meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül bármikor felfüggessze, vagy megszüntesse a Játékot előre nem látható kivételes körülmények felmerülése esetén.

A Játék szabályait a Szervező bármikor módosíthatja a játékosok előzetes értesítése nélkül. 

 

NYEREMÉNYEK

 

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák.
A nyeremények másra át nem ruházhatók.
A nyeremények semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

 

NYERTES KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTESÍTÉSE

 

A nyeremények az egyes Játékok lezárultát követően kerülnek kisorsolásra, azon Játékosok között, akik lájkolják a felhívást, vagy helyesen válaszolnak a Játék során feltett  kérdésre, illetve teljesítették az adott feltételeket.

Határozatlan időtartamú játékok esetén a sorsolás minden héten egyszer történik meg.

A sorsolás helyszíne: Oxy Day Spa&Beauty 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Határozott időtartamú játékok esetén, a játék kiirásban feltüntetett dátummal történik a sorsolás.

Sorsolás: Be Social független alkalmazással.

A sorsolás nyertesei az  oxydayspa & beauty facebook oldalán, vagy E mail-ben kapnak értesítést a nyeremény átvételének részleteiről.

A sorsolás eredményei a sorsolás napján az oxydayspa hivatalos facebook lapján kerülnek kihirdetésre. A nyertesnek/eknek 30 nap áll rendelkezésükre a nyeremény átvételére. Amennyiben a nyertes ezen határidőn belül nem jelentkezik, értesítéseinkre nem reagál a nyereménye semmisnek tekintett. Ebben az esetben tartaléknyertes sorsolására nem kerül sor.

A nyeremény felhasználása előtt az adott szolgáltatás időpontját előzetesen egyeztetni kell a Szervezővel. A Szervező nem vállal felelősséget azért, hogy a nyertes által választott időpontban szabad időpont-kapacitással rendelkezik-e.

A nyeremény készpénzre nem váltható, a nyereményről kiállított utalvány kiállítás után nem módosítható, készpénzre nem váltható és át nem ruházható. 

A nyeremény felhasználási időpontjának meghosszabbítása nem lehetséges. 

 

ADATKEZELÉS

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadók.

 

FELELŐSSÉG

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényének érvényesítéséről.
A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okok miatt (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat elérhető a www.oxydayspa.hu/ Általános tájékoztató oldalon.
A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített részvételi feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. 

Kapcsolat / Időpont foglalás

Név :

Email :

Részleg :

Időpont :

Üzenet :

Adatkezelés:

Elfogadom az adatkezelési nyilatkozatban leírtakat.

Az alábbi elérhetőségeket használva, vagy csak egy direkt üzenettel, bármilyen kérdés esetén fordulj hozzánk bizalommal!

Címünk

3530 Miskolc, Mindszent tér 3.

Nyitvatartás

Hétfőtől :  8:00-20:00

Kedd:        8:00-20:00

Szerda:      8:00-20:00

Csütörtök: 8:00-20:00

Péntek:      8:00-20:00

Szombat:   8:00-17:00

Vasárnap:  8:00-17:00

 

Szolgáltatásaink igénybevételéhez előzetes bejelentkezés szükséges! 

Szeretettel várunk! 

Általános szerződési feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Általános tájékoztató

Szavatossági, jótállási tájékoztató

Felmondási nyilatkozat minta

Impresszum

 

Oxy Day Spa Kft.© 2018 Oxy day Spa & Beauty. Minden jog fenntartva | Készítette: MambooWEB

Oxy Day Spa Kft. +36 46/504-769 | +36 30 464 22 97 | info@oxydayspa.hu | 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.